Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA


1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši privatumo politika (toliau vadinama – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas kiekvienam interneto svetainės www.erdenta.lt (toliau vadinama – Interneto svetaine) lankytojui, asmeniui,
atlikusiam aktyvius veiksmus Interneto svetainėje, Erdenta socialinio tinklo Facebook paskyroje, asmeniui, sutikusiam gauti Interneto svetainės rinkodaros medžiagą, naujienlaiškius bei klientams atvykusiems į kliniką.
1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Erdenta MB, juridinio asmens kodas 30521326, registracijos adresas Jadvygos Juškytės g. 38-1, Vilnius (toliau vadinama– Bendrove/Klinika).
1.3. Laikoma, kad Jūs susipažįstate ir išreiškiate savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai apsilankote Interneto svetainėje ir joje toliau naršote, taip pat Erdenta socialinio tinklo Facebook paskyroje, sutinkate gauti Interneto svetainės tiesioginės
rinkodaros pranešimus ar/ir naujienlaiškius bei sutinkate gauti Bendrovės teikiamas paslaugas klinikoje.
1.4. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkant Jūsų asmens duomenis, bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.


2. Duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Saugojimo laikotarpis

2.1. Jūsų duomenys tvarkomi šiais tikslais:

2.1.1. registracijos (per Interneto svetainę, elektoriniu paštu, telefonu) Bendrovės teikiamoms paslaugoms gauti;
2.1.2. aptarnavimo ir konsultavimo;
2.1.3. siekiant tobulinti Interneto svetainę, pasiūlyti geresnes, Jums pritaikytas paslaugas;
2.1.4. vykdant Bendrovės suteiktų paslaugų kokybės apklausas;
2.1.5. nagrinėjant skundus ir pretenzijas bei administruojant Jūsų užklausas;
2.1.6. kitais tikslais, kai Kliento asmens duomenis Bendrovę įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

2.2. Jums pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) Bendrovė taip pat naudoja bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas, teikdama Jums svarbią informaciją apie Bendrovės taisykles ir
(ar) šios Privatumo politikos pakeitimus, susisiekdama su Jumis, esant reikalui.
2.3. Laikoma, kad: 1) Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi; 2) Jūsų sutikimas yra pateiktas laisva valia. Jeigu Jūs pateiksite neteisingus (netikrus) duomenis ir/arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, Bendrovei gali kilti sunkumų siekiant suteikti tinkamas Jums paslaugas bei įgyvendinant Jūsų teises.

2.4. Tvarkomi Jūsų asmens duomenys:

2.4.1. Naršant internetiniame svetainėje: vardas, pavardė, telefono numeris.
2.4.2. Apsilankant Klinikoje: vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto
adresas, telefono numeris, identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), amžius, lytis, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys, deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos adresas, duomenys apie sveikatą.

2.5. Jūsų asmens duomenys paslaugų teikimo tikslais yra saugomi pagal minėtų teisės aktų reikalavimų nustatytus terminus.
2.6. Duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas, sutarties vykdymas.
2.7. Jums, suteikusiam savo kontaktinius duomenis ir išreiškusiam norą gauti informaciją apie mūsų siūlomas paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.), bus siunčiama informacija dėl teikiamų paslaugų, naujienlaiškiai ir kita reklaminė medžiaga, gali būti teiraujamasi nuomonės apie suteiktas paslaugas ir pan.
2.8. Jūs turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdamas mumis elektroninio pašto adresu info@erdenta.lt.


3. Duomenų atskleidimas, perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Bendrovė turi teisę atskleisti informaciją apie Jus savo darbuotojams, tarpininkams, kurjeriams, paslaugų teikėjams ar subrangovams, jei tai būtina ir pagrįstai reikia tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, pasiekti.
3.2. Bendrovė turi teisę atskleisti informaciją apie Jus, jei: 1) privalo padaryti tai pagal įstatymą; 2) siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Bendrovės asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus
Bendrovei); 3) bei kitais tik įstatymų numatytais atvejais.
3.3. Interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote Interneto svetainėje, ir renkantys informaciją apie Jūsų atliekamus veiksmus interneto svetainėje. Jums pirmą kartą apsilankius Interneto svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų įrenginį ir vėliau naudojami įrenginiui atskirti nuo kitų įrenginių. Slapukai užtikrina patogesnį Interneto svetainės naudojimą, o Bendrovei leidžia tobulinti Interneto svetainę. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje Interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos. Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan.


4. Jūsų teisės dėl tvarkomų asmens duomenų

4.1. Pateikę aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, šį sutikimą turite teisę bet kada atšaukti apie tai pranešdamas Bendrovės elektroninio pašto adresu: info@erdenta.lt.
4.2. Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia Jums informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi gavus Jūsų prašymą dėl teisių įgyvendinimo. Šis laikotarpis, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą, gali būti pratęstas
dar 2 (dviem) mėnesiams. Apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą, Jūs informuojamas elektroninėmis ryšio priemonėmis, išskyrus kai kyla rizika asmens duomenų saugumui ir/ar kai Jūs pageidaujate gauti informaciją kitokiu būdu.
4.3. Jūs turite teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis, bet kada pateikęs Bendrovei prašymą apie tvarkomus kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jeigu Bendrovė kokius nors Jūsų duomenis saugo, turite teisę su jais susipažinti.
Toks prašymas turi būti pateiktas elektroninio pašto adresu: info@erdenta.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę.

4.4. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), turite teisę prašyti, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti. Norėdamas tai padaryti, turite pateikti prašymą Bendrovės elektroninio pašto adresu: info@erdenta.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę.
4.5. Kitos teisės: 1) turite teisę prašyti ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju Bendrovė gali reikalauti patvirtinti ištaisytus duomenis; 2) turite teisę prašyti riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti; 3) turite teisę į
duomenų, kuriuos iš Jūsų Bendrovė gavo Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą; 4) turi teisę nesutikti, kad Bendrovė naudotų Jūsų asmens duomenis.


5. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

5.1. Jeigu manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir/ar gali būti pažeistos, nedelsiant turėtumėte kreiptis Bendrovės elektroninio pašto adresu: info@erdenta.lt. Gavus Jūsų pranešimą, Bendrovė įsipareigoja susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti Jus apie pranešimo tyrimo eigą, o vėliau – ir apie pranešimo išnagrinėjimo rezultatą.
5.2. Jei gauti rezultatai Jūsų netenkina, turite teisę pateikti skundą atitinkamoms institucijoms.


6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Esate atsakingas už pateikiamų duomenų konfidencialumą, jų tikslumą, teisingumą, išsamumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.) Bendrovė jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog
Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote Bendrovės duomenims pasikeitus.
6.2. Ši Privatumo politika gali būti bet kada atnaujinama ar pakeista. Tokiu atveju nauja Privatumo politikos redakcija galios nuo jos paskelbimo dienos Interneto svetainėje.
6.3. Apie Privatumo politikos pakeitimus, atskirai nėra informuojama, todėl lankytojai turi tikrinti ar jį tenkina aktuali Privatumo politika.