Vidaus tvarkos taisyklės

MB “ ERDENTA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

MB „ERDENTA“ vidaus tvarkos taisyklės yra lokalinis teisės aktas, reglamentuojantis odontologinės priežiūros (pagalbos) teikimo tvarką, bendrąsias pacientų aptarnavimo taisykles MB „ERDENTA“ odontologijos klinika (toliau – Įstaiga), esančia Kapsų g. 11-58, Vilnius (į.k. 305213126) (toliau – Klinika), teikiamas gydymo paslaugas pacientams bei darbuotojų veiksmus darbo metu (toliau – Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės arba Vidaus tvarkos taisyklės).

1. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

1. Pacientai registruotis gali telefonu (+37067020212), el. paštu (info@erdenta.lt), ar atvykę į Įstaigą (Kapsų g 11-58, Vilnius). Ypatingais atvejais (intensyvaus skausmo, būtinosios pagalbos) pacientai priimami be eilės ir be išankstinės registracijos.
2. Įstaiga pacientams teikia būtinąsias ir planines mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
3. Norint gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali peržiūrėti įstaigos interneto svetainėje www.erdenta.lt , arba bet kuriais Įstaigos kontaktais, nurodytais Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse.
4. Pacientai Įstaigoje priimami kiekvieną darbo dieną nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8.00 val. iki 20..00 val., visus metus (išskyrus valstybinių švenčių dienas, tenkančias tų metų savaitės darbo dienoms).
5. Atvykęs pacientas pas gydytoją, arba būtinosios medicinos pagalbos atvejais (neužsiregistravęs), Įstaigos darbuotojams turi pateikti informaciją apie save: vardą, pavardė, jam paskirtą,
registracijos datą, paslaugas dėl kurių kreipiasi ir pasirinktą (arba paskirtą) gydytoją teiksiantį pacientui reikalingas paslaugas.
6. Visi pacientai, pageidaujantys odontologinio gydymo, turi užpildyti ir pasirašyti „Odontologinės priežiūros (pagalbos) ir /ar burnos priežiūros teikimo sutartį“, pasirašyti „Sutikimą dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) invazinių ir (ar) intervencinių paslaugų teikimo“ ir „Paciento anketą“. 7. Apie numatytą vizitą pacientui gali būti iš anksto priminama telefonu, SMS žinute. 8. Gydytojai odontologai negali aptarnauti paciento, jei jis neužregistruotas vizitui ar jam nėra užvesta ambulatorinė kortelė.
9. Asmenys, norintys patekti pas Klinikos direktorių ar į buhalteriją, turi kreiptis į registratūrą. Registratorius apie pageidaujamą vizitą telefonu informuoja biuro administratorių ir su juo suderina susitikimo laiką.
10. Pacientai, pageidaujantys tik radiologinių paslaugų, turi kreiptis į registratūrą. Registratūroje pacientas nukreipiamas į rentgeno kabinetą. Atlikus radiologinį tyrimą pacientas už paslaugą sumoka kasoje ir apmokėjimo atspausdinama rentgeno nuotrauką.

2. KLINIKOS PAREIGOS

11. Teikti pacientams būtinąją medicinos pagalbą. Teikti efektyvią ir tinkamą odontologinę ir/ar burnos priežiūrą (pagalbą).
12. Informuoti pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą bei kitą teikiamą odontologinę ir/ar burnos priežiūrą (pagalbą) kai jis tokios informacijos prašo arba tokios informacijos pacientui neatskleisti, kai jis raštu išreiškia, jog gauti tam tikrą informaciją atsisako.
13. Tirti savo darbo rezultatus, naudoti pažangius gydymo metodus ir tobulinti savo profesines žinias.

Klinika įsipareigoja:
14. Kiekvienam individualiai parinkti ir suderinti pasirašytinai su pacientu gydymo planus, aptarti galimas gydymų rizikas, apsvarstyti alternatyvius gydymo metodus ir variantus, kurie gali turėti
įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, jeigu siūlomo gydymo atsisakytų. Gydymo planai spausdinami dviem egzemplioriais, vienas įsegamas prie paciento medicinos dokumentų, o kitas atiduodamas pacientui.
15. Užtikrinti turimos informacijos apie pacientą konfidencialumą, ją suteikti kitiems asmenims tik turint raštišką paciento arba jo įgalioto asmens sutikimą arba jei tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
16. Ligos istorijų, ambulatorinių kortelių ir kitų dokumentų kopijas išduoti pacientui pateikus raštišką prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3.KLINIKOS TEISĖS

17. Klinika turi teisę:
17.1 Klinikos ir paciento tarpusavio susitarimams vykdyti pasitelkti trečiuosius asmenis.
17.2. Be paciento sutikimo atlikti gydymo veiksmus, nenumatytus gydymo plane, jei tai būtina paciento gyvybei išgelbėti ar užkirsti prielaidas ir sąlygas žalos sveikatai atsiradimui.
17.3. Atsisakyti suteikti odontologijos paslaugas nepilnamečiui pacientui (iki 16 metų) tol, kol nebus gautas raštiškas atstovo pagal įstatymą (vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų) sutikimas odontologinėms paslaugoms, taip pat pacientams, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų toksinių medžiagų. 18.4. Nepriimti vėluojančio paciento.
17.4. Atšaukti rezervuotą paciento vizitą, jei jis nepatvirtino apie atvykimą telefonu ar trumpąja žinute arba dėl kitų svarbių priežasčių. Apie atšaukimą pacientas informuojamas trumpąja žinute ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 1 valandą nuo vizito atšaukimo įvykdymo.
18. Klinikai svarbus kiekvienas pacientas, tačiau pacientui, kuris nesilaiko asmens higienos reikalavimų, tuo sukeldamas kitiems asmenims diskomfortą, taip pat sutrikdydamas Klinikos patalpų higienos normų užtikrinimą, paslaugos gali būti neteikiamos.

4. ĮSTAIGOJE PACIENTAMS TEIKIAMA PAGALBA/PASLAUGOS

19. Klinikoje atliekamos bendrosios odontologijos, ortopedijos, endodontijos, periodontijos, ortodontijos, chirurgijos, rentgeno diagnostikos, burnos higienos paslaugos.
20. Būtinoji medicinos pagalba teikiama Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir apimtimi.
21. Prieš pradedant teikti odontologines paslaugas pacientas privalo susipažinti su odontologinių procedūrų informaciniais lapais ir pasirašyti sutikimą odontologinių paslaugų teikimui. Odontologinių procedūrų informaciniai lapai yra patvirtinti Klinikos direktoriaus įsakymu ir yra pateikti pacientų susipažinimui registratūroje.
22. Jeigu Klinikoje nėra galimybių suteikti pacientui jam būtinas odontologines paslaugas, pacientas turi būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, išrašant jam siuntimą ir išsamiai paaiškinant tokio sprendimo pagrįstumą.
23. Iš PSDF biudžeto lėšų kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas Klinika teikia vadovaudamasi: Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 su galiojančiomis suvestinėmis redakcijomis; Dantų protezavimo paslaugų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, teikimo pacientams tvarka, patvirtinta Klinikos direktoriaus įsakymu.

5. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

24. Jei klinikoje nėra reikiamo specialisto arba esant medicininėms indikacijoms, klinika gali siųsti pacientą į kitą gydymo įstaiga, prieš tai pacientui paaiškinus, kur jam gali būti suteikta
reikiamo lygio.

6. PACIENTŲ TEISĖS ĮSTAIGOJE

25. Pacientas turi šias teises:
26. Teisę gauti informaciją apie jam paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
27. Pasirinkti gydytoją.
28. Teisę gauti informaciją apie Klinikoje teikiamas paslaugas.
29. Teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose ir teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Klinikoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo.
30. Teisę rinktis Klinikoje taikomus diagnostikos ir gydymo metodus (jei yra galimybė) ir atsisakyti gydymo.
31. Turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą.
32. Teisę nežinoti. Klinika neturi teisės teikti informacijos pacientui apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę prieš paciento valią. Paciento valia turi būti patvirtinta paciento parašu paciento medicinos dokumentuose. Teisė nežinoti netaikoma, kai, informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui ar kitiems asmenims.
33. Teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę, jeigu Klinikoje dirba daugiau nei vienas tos pačios profesinės kvalifikacijos specialistas.
34. Teisę atsisakyti dalyvauti mokymo procese ir biomedicininiuose tyrimuose.
35. Teisę skųstis.
36. Teisę į žalos atlyginimą. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.

7. PACIENTŲ PAREIGOS:

37. Rūpintis savo burnos ertmės ir dantų priežiūra.
38. Vykdyti odontologijos darbuotojų nurodymus ir rekomendacijas.
39. Informuoti odontologijos priežiūrą teikiantį darbuotoją apie žinomai esamą infekciją iki pradedant gydymą (AIDS, hepatitą, tuberkuliozę, Veneros ligas, kt.).
40. Laikytis Įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir kitų Įstaigos vidaus dokumentų nuostatų.
41. Atlyginti Įstaigai padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
42. Jeigu pacientui Įstaigoje buvo suprotezuoti dantų, burnos ir/ar veido žandikaulių protezai, pašalintas ar implantuotas dantis/(-ys), jie privalo ne rečiau kaip kas pusę metų atvykti į Įstaigą savo dantų, burnos, veido žandikaulių ir/ar dantų protezų ar implantų būklės apžiūrai ir patikrinimui.
43. Pacientas Įstaigoje negali reikalauti suteikti bet kokių privilegijų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, šeiminės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Prioritetas teikiant paslaugas taikomas tik ypatingais (stipraus skausmo, būtinosios pagalbos) atvejais.
44. Pacientas privalo asmeniškai susipažinti su Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarkos taisyklėmis, specialistų konsultacijų teikimo tvarkos įgyvendinimo taisyklėmis, sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bei pacientų (ar jų atstovų) informavimo taisyklėmis, ir kitais Įstaigos vidaus tvarkos dokumentų nuostatomis, kurios yra viešai skelbiamos ir pacientui laisvai prieinamos Įstaigoje. Pacientas prieš Įstaigoje jam pradedant teikti odontologines paslaugas, apie susipažinimą privalo raštu patvirtinti, jog su šių dokumentų turiniu susipažino ir jį suprato. Jei pacientui reikalingi tam tikri paaiškinimai, susiję su Įstaigos vidaus tvarkos dokumentų nuostatomis, jis gali raštu kreiptis į Įstaigos vadovą dėl atitinkamų paaiškinimų gavimo.
45. Pacientas privalo laikytis nurodyto ir su Įstaiga sutarto jo priėmimo laiko.
46. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens odontologinio gydymo paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti Įstaigos darbuotojus raštu ar telefonu ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios. Apie negalėjimą atvykti pacientas privalo pranešti Įstaigos registratūros telefono numeriu ar kitomis priemonėmis (el. paštu, reg. paštu, atvykęs į Įstaigą).
47. Pacientai, norėdami Įstaigoje gauti gydymo paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.
48. Pacientas turi suteikti maksimalų kiekį informacijos Įstaigosgydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams ar odontologams padėjėjams apie savo sveikatą, buvusias burnos ertmės ligas (ar kitas pavojingas, užkrečiamas, atsinaujinančias ligas), jam atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti gydymo paslaugas.
49. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas odontologinio gydymo paslaugas,Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi išreikšti ir patvirtinti raštu pateikdamas Įstaigos darbuotojams iki numatyto gydymo pradžios.
50. Pacientas privalo vykdyti Įstaigos gydytojų odontologų paskirtus nurodymus ir rekomendacijas arba šiose taisyklėse nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų gydymo paslaugų.                                   51. Pacientas privalo raštuinformuoti Įstaigos gydytojus odontologus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo.
52. Pacientas privalo pagarbiai ir etiškai elgtis su visais Įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais (jų atstovais).
53. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir/ar gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas gydymo paslaugas, gydymo paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paties paciento sveikatai ar gyvybei.
54. Laiku sumokėti už jam teiktas mokamas gydymo paslaugas (tyrimus, konsultacijas, odontologinį gydymą ir kt.) pagal tuo metu Įstaigoje galiojančius įkainius kurie yra skelbiami Įstaigos internetinėje svetainėje.
55. Lankantis Įstaigoje laikytis asmens higienos normų,priešgaisrinės ir elektros saugos taisyklių reikalavimų, atsargiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu.
56. Tinkamai ir atsakingai elgtis su Įstaigoje esančiu inventoriumi irtausoti Įstaigos turtą.
57. Įstaigos (teritorijoje ir patalpose) yra draudžiama:
58. Įeiti į Įstaigos darbuotojų kabinetus be išankstinio susitarimo, negavus leidimo;
59. Be Įstaigoje nustatyta tvarka išduoto leidimo važinėti bet kokiomis transporto priemonėmis Įstaigos teritorijoje;
60. Įstaigos patalpose ir teritorijoje be nustatyta tvarka gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir Įstaigos darbuotojus, kitus pacientus, jų atstovusar kitaip pažeisti jų privatumą;
61. Trikdyti viešąją rimtį ir tvarką, pažeisti vidaus tvarkos dokumentuose nustatytas Įstaigos vidaus tvarkos taisykles;
62. Įsivesti (įsinešti) gyvūnus.
63. Vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas bei tabako gaminius.
64.Pacientai ir jų atstovai už Įstaigai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarką.

8. PASLAUGŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

65. Klinikoje teikiamų paslaugų kaina yra nurodyta odontologijos ir burnos priežiūros paslaugų kainoraštyje, kuris yra registratūroje.
66. Pacientai už suteiktas paslaugas atsiskaito Klinikos kasoje. Atsiskaityti galima iš karto grynais pinigais arba kreditine kortele.
67. Pacientui paprašius, Klinika išduoda PVM sąskaitą faktūrą.
68. Pacientams Klinikoje nemokamai teikiamos paslaugos:
69. Dantų protezavimo paslaugos, apmokamos iš PSDF biudžeto, šių vidaus tvarkos taisyklių
23 punkte nustatyta tvarka.
70. Odontologinės paslaugos pacientams, apdraustiems papildomu ar savanorišku draudimu, suteikiančiu teisę į odontologines gydymo paslaugas.

9. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE PACIENTO BŪKLĖS TEIKIMO TVARKA

71. Informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, gydymą, slaugą pacientui ar kitiems asmenims telefonu neteikiama.
72. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ar kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
73. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę susipažinti su savo ligos istorija. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
74. Visa informacija apie paciento diagnozę ir gydymą gali būti suteikta kitiems tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą.
75. Teisę gauti informaciją apie paciento gydymą, diagnozę, taip pat visą kitą asmeninio pobūdžio informaciją apie pacientą po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
76. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims, tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame nurodytos tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokia informaciją taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus.
77. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui, (partneriui), tėvams, (įtėviams).
78. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kuriomis Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodamas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos apimtis.

10. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

79. Manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, pacientas (jo atstovas) gali raštu kreiptis į įstaigos vadovą. Vadovas ne vėliau kaip per 20 dienų privalo išnagrinėti tokį skundą ir pranešti pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus.
80. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi.
81. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
82. Pacientas su skundu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui
atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
83. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
84. Klinika, gavusi paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
85. Pacientas, kurio manymu, jam buvo padaryta žala gali tiesiogiai kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos užpildydamas Paciento prašymo dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo formą, patvirtintą 2020 m. sausio 9 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-36. Tokiu atveju žala pacientui atlyginama iš specialaus fondo, kurį administruoja Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

11. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

86. Klinikos patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.
87. Klinikos darbuotojams draudžiama Klinikoje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.
88. Klinikos darbuotojai elektroniniais ir telefoniniais ryšiais, programine ir biuro įranga, kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
89. Darbuotojai turi racionaliai naudoti darbo priemones ir kitus materialinius
išteklius.
90. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, direktoriaus įsakymais.
91. Darbuotojai gali dirbti tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.
92. Darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų, laikytis medicininių atliekų nukenksminimo tvarkos.
93. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.
94. Darbo metu darbuotojai privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus.

12. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ, PINIGŲ AR KITŲ VERTINGŲ DAIKTŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

95. Pacientai neturėtų palikti be priežiūros pinigų sumų ar brangių daiktų.
96. Rekomenduojame pinigus ir brangius daiktus laikyti saugiai prie savęs.
97. Už klinikoje dingusius be priežiūros paliktus pinigus ar brangius daiktus klinikos darbuotojai neatsako.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

98. Šios taisyklės galioja visiems Klinikos darbuotojams ir pacientams.
99. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir jos turi būti skelbiamos viešai.